Następny utwór:
Otis Redding - (sittin' On) The Dock Of The Bay
(1968)